Forening for private barnehager i Lier Tlf: 32 24 38 50

VEDTEKTER

Vedtekter for foreningen «Private barnehager i Lier»


§1 Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Private barnehager i Lier, PIL, og ble stiftet 4. mars 2015.

Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for private

medlemsbarnehager i Lier. Foreningen skal jobbe for å samle alle private barnehager

i et fellesskap. Gjennom samarbeid med kommunen skal vi jobbe for likebehandling å

samle sektoren til beste for alle barn i Lier


§2 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og

begrenset ansvar for gjeld.


§3a Medlemskap, inn og utmelding.

Alle godkjente private barnehager i Lier kan søke om å bli medlemmer i foreningen –

uavhengig av formål, driftsform og livssyn. Inn og utmelding skjer skriftlig, ved

innmelding skal medlemsavtale signeres. Alle medlemmer har stemmerett, og er

valgbare for tillitsverv i foreningen. Til møter i foreningen skal man melde avbud til

styrets leder dersom man ikke kan stille.

Kontingent tilbakebetales ikke ved utmelding.


§3b Ved fratredelse av verv meldes det skriftlig av styremedlemmet selv til styret med begrunnelse. Ved fratredelse rykker vara opp. Ved behov for ny vara, kalles det inn til ny generalforsamling.


§4 Økonomi.

Regnskapsåret er 01.08 – 31.07.

Kontingent følger regnskapsåret. Medlemmer må betale en årlig kontingent.

Kontingent fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett

år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Medlemmer som er skyldig

for mer enn et år strykes av foreningen, og kan ikke tas opp igjen før skyldig

kontingent er betalt.


§5 Tillitsvalgts godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


§6 Årsmøte

Årsmøte er foreningens øverste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av september måned, og

innkalles med minst 4 ukers varsel. Styret bestemmer tid og sted for møtet. Styret

kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel enn 1 mnd, dog aldri under 14.dager.

Frist for saker til årsmøtet er to uker før møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøte kan invitere andre personer og /eller media til å være til stede.

Når styret har bestemt tidspunkt for årsmøtet, skal medlemmene informeres om dette, sammen med orientering om tidsfrist for innsending av:

- Forslag om vedtektsendringer

- Saker som foreslås tatt opp på årsmøtet

Forslag til vedtektsendring kan bare behandles på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er representert på årsmøte. Hver medlemsbarnehage har en stemme. Ingen person kan representere mer enn 2 antall barnehager.

Årsmøtet behandler følgende saker:

1. Konstituering:

- Valg av møteleder

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av referent og protokollskriver. ( 2 stk. til signering av protokoll)

2. Godkjenning

- Årsmelding

- Regnskap

- Kontingent - fastsette

- Vedtektsendring

3. Valg

- Styremedlemmer - velges for to år

- Varamedlemmer - velges for et år

- Valgkomite

- Revisor – velges internt

4. Innkomne saker

5. Orientering

- Strategisk plan

- Budsjett


§7 Styret

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret eller den som får styrets mandat, representerer foreningen utad. Styret konstituerer seg selv.

Styret består av:

Leder, 3 styremedlemmer og et varamedlem.

Hvert medlem må være daglig leder eller representant godkjent av eier i medlemsbarnehagene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret skal forholde seg til planverk og gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer på barnehageområdet.


§8 Valgkomite

Valgkomite velges av årsmøtet. Valgkomite består av utgående styremedlemmer.


§9 Komiteer

Private barnehager i Lier kan organiseres med komiteer. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgt styre.

Komiteer kan ikke inngå avtaler eller representere Private Barnehager i Lier utad uten styrets godkjenning.


§10 Oppløsning

Forslag til oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte og må være fremsatt 4 uker før årsmøtet.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved å gi pengene til samfunnsnyttige formål i Lier kommune.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Vedtektene gjelder fra 26.09.18.